3-čioji Muitinės praktikų konferencija: Gerai tiekimo grandinei – geri muitinės formalumai!

3-čioji Muitinės praktikų konferencija: Gerai tiekimo grandinei – geri muitinės formalumai!
sau
20
2021

2020 m. gruodžio 10 d. vyko 3-ioji Muitinės praktikų konferencija, kurioje skaityti pranešimai ir diskutuota teisinių aktualijų, Brexit, lengvatinės prekių kilmės, importo/ eksporto PVM ir patikrinimų po įforminimo temomis. Apžvelgiame pranešimus, pranešėjų pasidalintas kai kurias įžvalgas ir keltus klausimus (daugumą čia pateikiamų apžvalgų parengė patys pranešėjai). Sekanti, 4-oji konferencija, planuojama gegužę, tikimės, kad jau bus galimybė susitikti gyvai.

Vienas Muitinės praktikų asociacijos tikslų yra kurti tarptautinius ryšius, skatinti apsikeitimą žiniomis bei gerąja praktika muitinės srityje ir megzti verslo kontaktus, todėl bendradarbiaujame su kitų šalių asociacijomis. Kiekvienoje konferencijoje kviesime vis kitos šalies asociaciją trumpai prisistatyti. Ši konferencija buvo rengiama Brexit išvakarėse, tad pakvietėme Jungtinės Karalystės asociacijos ACITA valdybos narį Dinesh Unadkat.

Dinesh Unadkat, kuris per savo ilgą karjerą muitinės srityje matė tiek JK įstojimą į Europos Sąjungą, tiek dabar – išstojimą, prisistatymo metu pabrėžė, kad tai, kas įvyko (Brexit), nepakeisime, svarbiausia - kuo glaudžiau bendradarbiauti visoje tiekimo grandinėje, kad kuo efektyviau vyktų pokyčiai prisitaikant prie atsiradusių muitinės formalumų. Nes, kaip taikliai sakoma: „Neturėsite geros tiekimo grandinės, jeigu neturėsite gerų muitinės formalumų“ (angl. „There is no good supply chain without good customs“).

TEISINĖS AKTUALIJOS IR JŲ ĮTAKA VERSLUI

„Prekiaujate su Jungtine Karalyste? Praktiniai muitinės formalumų aspektai nuo 2021.01.01“, Enrika Naujokė, UAB „Muita“ direktorė ir Dinesh Unadkat, J.D. Consultants Ltd. direktorius

Pranešėjai pabrėžė, kad nepriklausomai nuo to, ar bus sudarytas laisvosios prekybos susitarimas, atsiras muitinės formalumai. Pranešime apžvelgta, kaip planuoti muitinės formalumus ir vykimą per „išmaniuosius“ pasienius, kaip pasirinkti muitinės tarpininką, atkreiptas dėmesys į T1 ir T2 deklaracijų naudojimo atvejus ir ypatingai - į tinkamą tranzito procedūros užbaigimą elektroninėse muitinės sistemose. Netinkamo užbaigimo atveju gali kilti daug rūpesčių, nes norint išvengti mokestinės skolos atsiradimo, privaloma įrodyti tranzito procedūros užbaigimą pateikiant muitinės patvirtintą dokumento - procedūros užbaigimo įrodymo arba išvykimo iš ES įrodymo - kopiją (arba originalą, žr. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros 51 str.), kurią gauti gali būti sudėtingas ir ilgas procesas. Žiūrėti pranešimą.

„Tiekimo grandinės iššūkiai – konfliktiniai mineralai“, dr. Aušra Bieliūnienė, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltic“ importo/ eksporto vyriausioji koordinatorė

Ištekliai žemėje pasiskirstę netolygiai ir skirtingu istoriniu laiku vienoms žaliavoms yra didesnis poreikis nei kitoms. Būtent šios abi sąlygos ir suponuoja konfliktines situacijas, karštus taškus, konfliktines zonas. „Mineralinių išteklių problema“ susijusi su būtina sąlyga, kad mineraliniai ištekliai būtų priimtinai eksploatuojami socialiniu ir gamtosauginiu požiūriu.

Europos parlamentas ir Taryba 2017 m. gegužės 17 d. priėmė reglamentą (ES) 2017/821, kuriuo nustatė alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolę dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo. Šis reglamentas įsigaliojo nuo 2017 m. birželio 08 d., bet Sąjungos importuotojams jis bus taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.  Juo siekiama užtikrinti skaidrumą ir tikrumą, susijusį su ES importuotojų pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų praktika. Žiūrėti pranešimą.

„Reikalavimų, taikomų muitinės deklaracijų duomenų elementams, pokyčiai“, Rūta Petkevičiūtė, Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vyriausioji specialistė

Įgyvendinant Sąjungos muitinės kodeksą, pagal kurį informacijos mainai tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, ilgą laiką naudota Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcija pakeista Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1B-810.

Taisyklės parengtos remiantis su Sąjungos muitinės kodeksu susijusių Europos Komisijos deleguotųjų ir įgyvendinimo reglamentų nuostatomis, reglamentuojančiomis elektroninių ir popieriuje surašytų muitinės ir reeksporto deklaracijų, įskaitant mažos vertės siuntų ir paštu atsiunčiamų prekių deklaracijas, taip pat deklaracijų, pateikiamų įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, duomenų pateikimo tvarką. Svarbus pasikeitimas - taisyklėse pateikti deklaracijų duomenų elementų paaiškinimai nebesiejami su Bendrojo administracinio dokumento langeliais ir jų dalimis. Žiūrėti pranešimą.

LENGVATINĖ PREKIŲ KILMĖ

„Kilmės taisyklių problematika ES prekybos susitarimuose“, Raimondas Ališauskas, tarptautinės prekybos teisės ekspertas, MRU Teisės mokyklos lektorius

Prekių kilmės taisyklės apibrėžia ekonominę prekių „pilietybę“ bei atskiria nacionalines ir užsienio prekes, taikant galiojantį reguliavimą. Prekių kilmės taisyklės skirstomos į lengvatines ir nelengvatines. Lengvatinės prekių kilmės taisyklės yra esminė ES laisvosios prekybos susitarimų dalis, todėl tarptautinėje prekyboje dalyvaujančioms įmonėms būtina žinoti savo prekės kilmę. Pabrėžtina, kad būsimojo ES ir JK ar bet kurio kito laisvosios prekybos susitarimo lengvatos, t.y. sumažinti ar panaikinti muitai, suteikiami tik toms prekėms, kurios atitinka šiame susitarime nustatytas lengvatines prekių kilmės taisykles. Žiūrėti pranešimą.

„Praktinės klaidos ir situacijos, stebimos Vilniaus teritorinės muitinės“, Rima Zabalevičienė, Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo skyriaus viršininkės pavaduotoja

Pranešimo metu pristatytos praktinės situacijos dėl daromų klaidų priimant ir taikant prekių kilmės dokumentus  bei  ES ir Turkijos muitų sąjungos statusą patvirtinančius dokumentus, importuojant prekes. Pranešėja taip pat atkreipė dėmesį į Europos Komisijos administruojamą Registruotų Eksportuotojų (REX) sistemą, teisinį REX sistemos reglamentavimą, kur ir kaip galima pasitikrinti informaciją apie REX numerio galiojimą ir kas tokius eksportuotojus registruoja Lietuvoje (aktualu prekyboje su Jungtine Karalyste). Žiūrėti pranešimą.

IMPORTO IR EKSPORTO PVM

„Muitinės procedūros ir apmokestinimas PVM“, Andra Černevičiūtė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja

Verslui, vykdančiam sandorius su prekėmis, kurioms įforminta tam tikra muitinės procedūra, yra labai svarbu atkreipti dėmesį kokia procedūra ir  kada yra įforminta. Tai yra du pagrindiniai kriterijai, kurie lemia, tokių prekių apmokestinimą PVM, t. y. galima taikyti 0 proc. PVM tarifą ar ne. Pavyzdžiui, laikinojo saugojimo atveju 0 proc. PVM tarifas taikomas, jei laikinas saugojimas forminamas tiekiamoms prekėms arba laikinas saugojimas įformintas prieš tiekimą ir tiekimo metu tebegalioja. Žiūrėti pranešimą.

„Muitinės procedūros ir PVM sukčiavimas vykdant prekybą Europos Sąjungoje“, Sandra Gudelienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento PVM kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė

Pranešėja pradžioje pristatė kas yra PVM sukčiavimas, kaip jis yra vykdomas ir kokia žala gali būti padaroma valstybių biudžetams. Taip pat paaiškino, kad sukčiavimo PVM dalyviai gali įgyti nesąžiningą pranašumą konkurencingose rinkose, tiekdami prekes mažesne nei rinkos kaina.

Taip pat pranešėja akcentavo, kad prieš sudarant sandorius su naujais verslo partneriais rekomenduojama surinkti informaciją ne tik apie sutarties objektą ir pagrindines sąlygas, bet ir kuo daugiau informacijos apie patį partnerį, tikslu siekti išvengti įtraukimo į sukčiavimą PVM. Pagal teismų praktiką, apmokestinamasis asmuo, kuris žinojo arba turėjo žinoti, kad įsigydamas prekių jis dalyvavo su sukčiavimu PVM srityje susijusiame sandoryje, laikomas sukčiavime dalyvaujančiu asmeniu, neatsižvelgiant į tai, ar perparduodamas šias prekes jis gauna naudos ir šis asmuo gali prarasti teisę į PVM atskaitą, 0 proc. PVM tarifo taikymą ar susidariusios PVM permokos (skirtumo) susigrąžinimą, todėl padariniai gali būti labai reikšmingi. Žiūrėti pranešimą.

„Praktiniai PVM aspektai importo ir eksporto atvejais. Probleminės situacijos“, Karolina Jogminaitė-Matačienė, PVM konsultantė, UAB KJ & Associates vadovė

Pranešėja aptarė šias problemines sritis ir verslui kylančias rizikas: faktiškai sumokėto PVM susigrąžinimas; importo PVM ataskaitos panaikinimas importo PVM įskaitymo atveju; 0 % PVM tarifo panaikinimas eksporto atveju. Pažymėjo, kad verslo atstovai tikisi, jog muitinės tarpininkai informuos apie galimas rizikas dėl PVM, tačiau muitinės tarpininkai ne visuomet žino PVM „subtilybes“.  Atkreipė dėmesį, kad praktinės situacijos rodo, jog tam tikrais atvejais VMI ir muitinės pozicijos išsiskiria, nors toje pačioje situacijoje abiejų institucijų nuomonė turėtų būti vieninga.

TENDENCIJOS PAŽEIDIMŲ IR KITOSE SRITYSE

„Muitinės auditas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje“, Jolanta Diktanienė, Muitinės departamento Ūkio subjektų patikrinimo skyriaus vyriausioji specialistė

Ar žinote, kad vadovaujantis Europos Sąjungos muitinės kodekso 48 straipsniu, net ir praėjus metams, dviems ar trims po to, kai muitinės formalumai užbaigti, į Jūsų įmonę gali atvykti muitinės auditoriai? Pristatyme apžvelgta, kokios gali būti rizikos sritys, kokius veiksmus Jūsų įmonėje galėtų atlikti auditorius, kokius dokumentus, išrašus iš didžiosios knygos ir kitus apskaitos registrus gali paprašyti pateikti ir pan.

Pranešime akcentuojama, kad atliekant muitinės auditą visų ES valstybių narių muitinėms rekomenduojama vadovautis Europos Sąjungos Muitinės audito vadove pateiktomis rekomendacijomis. Tik tokiu atveju galėtume tikėtis, kad auditas bus atliktas profesionaliai, kokybiškai, išsamiai, kad visose muitinės audito fazėse veiksmai atlikti nuosekliai, laikantis bendrų standartų ne tik skirtinguose regionuose kiekvienoje valstybėje narėje, bet ir visoje ES.

Iš pranešime pateiktos informacijos matyti, kokie aukšti reikalavimai turėtų būti taikomi auditoriams. Jie turi būti ne tik geri rizikos analitikai, daugybės muitinės sričių žinovai, bet ir gerai išmanyti buhalterinę apskaitą, per kurios registrus nustatomi galimi prekių deklaravimo neatitikimai.

Visiems verslininkams, kurių įmonėse bus atliekamas muitinės auditas, norėtųsi perduoti žinią, kad muitinės auditorių pareiga yra ne tik ieškoti pažeidimų, bet ir padėti įmonėms suprasti ir teisingai taikyti ES ir nacionalinius teisės aktus,  patarti, pvz., kokios muitinės procedūros ar dokumentai yra naudingiausi įmonės verslui. Žiūrėti pranešimą.

„VMI ir muitinės patikrinimų santykis: ar institucijų išvados gali išsiskirti?“, Monika Bielskienė, Advokatų profesinė bendrija „WALLESS“, advokatė

Pranešimo tema – ar Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentas turi teisę tos pačios PVM įstatymo normos taikymo tikslais skirtingai įvertinti vienos įmonės tuos pačius sandorius bei veiksmus. Pranešime analizuojamas konkretus 42-osios muitinės procedūros taikymo pavyzdys, kai Valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi įmonės patikrinimą, patvirtino 0 proc. PVM tiekimui ES viduje teisingumą, tuo tarpu muitinė, atlikusi paskesnį patikrinimą, paneigė importo PVM lengvatą remdamasi tuo, kad šios 0 proc. PVM tiekimo ES viduje sąlygos neišpildytos. Pranešime analizuojama Muitinės departamento, Mokestinių ginčų komisijos, nacionalinių ir Europos Sąjungos teismų pozicija bei pateikiami pasiūlymai tiek mokesčių administratoriams, tiek verslui, ko galima iš to pasimokyti. Žiūrėti pranešimą.

„Metinė muitinės veiklos ataskaita verslo akimis“, Tadas Ronkaitis, tiekimo grandinės valdymo ekspertas

Pranešėjas supažindina su kasmet viešai skelbiama Muitinės veiklos ataskaita. Pateikia priežastis kodėl ji yra, kam ši ataskaita skirta, bei kodėl joje formuojamas būtent toks turinys. Taip pat yra trumpai supažindinama su Muitinės strateginiais tikslais, bei jų aktualumu verslui.

Peržvelgus 2019 metų veiklos ataskaitos verslui aktualias dalis yra išreiškiamas rūpestis dėl mažų ambicijų, esamų rodiklių aktualumo platesniam verslo ratui, akcentuojant jau esamas geras praktikas, kaip Muitinės konsultacinio komiteto veiklą, tačiau nesupažindinant ataskaitos skaitytojų su jo veiklos rezultatais. Keliamas klausimas, ar ataskaita galėtų būti naudingesnė verslo pasauliui. Žiūrėti pranešimą.